.
Simplest jQuery Slideshow


Informatie in overeenstemming met de verordening (EG) nr. 2111/2005 over de “communautaire lijst” van luchtvaart-maatschappijen.

Algemene reisvoorwaarden voor pakketreisovereenkomsten

versie 31/12/19 10:51

Artikel 1 Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op pakketreisovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.

Artikel 2 Informatie van de organisator en doorverkoper voor de sluiting van de pakketreisovereenkomst

2.1
De organisator en ook de doorverkoper verstrekken aan de reiziger, voordat deze is gebonden door een pakketreisovereenkomst de wettelijk voorge-schreven standaardinformatie, alsook, voor zover deze van toepassing is op de pakketreis:
1- de voornaamste kenmerken van de reisdiensten:
a) de reisbestemming(en), de route en de verblijfsperioden, met de data en het aantal nachten;
b) de vervoermiddelen, hun kenmerken en categorieën, de plaatsen en data en tijdstippen van vertrek en terugkeer, de duur en plaats van tussenstops en de aansluitingen; indien het exacte tijdstip nog niet vaststaat, wordt dit bij benadering meegedeeld
c) de ligging, de voornaamste kenmerken en de categorie van de accommodatie volgens de regels van het land bestemming;
d) de verstrekte maaltijden;
e) de bezoeken, de excursies of de andere diensten die zijn begrepen in de voor de pakketreis overeengekomen totaalprijs;
f) ingeval het niet duidelijk is, uitsluitsel of de reisdiensten worden verleend aan de reiziger als lid van een groep;
g) de taal waarin andere toeristische diensten desgevallend worden verricht;
h) of de reis in het algemeen geschikt is voor personen met beperkte mobiliteit;
2- de totaalprijs van de pakketreis, en voor zover toepasselijk, opgave van de soort bijkomende kosten die voor rekening van de reiziger kunnen zijn;
3- de betalingsmodaliteiten;
4- het minimumaantal personen dat nodig is voor de uitvoering van de pakketreis en de uiterste datum voor de eventuele opzegging van de overeenkomst wanneer dit aantal niet wordt behaald;
5- algemene informatie over de vereisten in het land van bestemming inzake paspoort- en visumverplichtingen, met inbegrip van de bij benadering benodigde termijn voor het verkrijgen van een visum en informatie over formaliteiten op gezondheidsgebied;
6- de vermelding dat de reiziger de overeenkomst kan opzeggen tegen betaling van een opzegvergoeding;
7- inlichtingen over de annulerings- en/of bijstandsverzekeringen.
2.2
De professioneel draagt er zorg voor dat het juiste standaardinformatieformulier wordt verstrekt aan de reiziger.
2.3
De precontractuele informatie die aan de reiziger wordt verstrekt, vormt een integraal onderdeel van de pakketreisovereenkomst.
Zij kan niet worden gewijzigd, tenzij wederzijds akkoord van de partijen.

Artikel 3 Informatie door de reiziger

3.1
De persoon die de pakketreisovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.
3.2
Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4 De pakketreisovereenkomst

4.1
Bij het sluiten van de pakketreisovereenkomst of binnen redelijke termijn verstrekt de organisator of indien er een doorverkoper bij betrokken is deze laatste de reiziger een bevestiging van de overeenkomst op een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf.
Ingeval de pakketreisovereenkomst in de gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de partijen wordt gesloten, heeft de reiziger het recht een papieren kopie te vragen.
4.2
De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van alle informatie zoals vermeld in artikel 2 en de volgende informatie:
1- de bijzondere wensen van de reiziger waarop de organisator is ingegaan;
2- dat de organisator aansprakelijk is voor de goede uitvoering van de pakketreis, en een bijstandsverplichting heeft;
3- de naam en de contactgegevens van de entiteit die instaat voor de bescherming bij insolventie;
4- de naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van de lokale vertegenwoordiger van de organisator of van een andere dienst voor het geval de reiziger in moeilijkheden verkeert of zijn beklag wenst te doen over de mogelijke non-conformiteit;
5- de verplichting van de reiziger om de non-conformiteit tijdens de reis te melden;
6- informatie op basis waarvan rechtstreeks contact kan worden opgenomen met een niet vergezelde minderjarige of met de persoon die op zijn verblijfplaats voor hem verantwoordelijk is;
7- informatie over de interne en externe klachtenbehandeling en geschillenbeslechting;
8- informatie over het recht van de reiziger om zijn overeenkomst over te dragen.
4.3
Tijdig voor het begin van de pakketreis verstrekt de organisator de reiziger:
1- de nodige ontvangstbewijzen
2- de vouchers en vervoerbewijzen
3- informatie over de geplande vertrektijden en, indien van toepassing, over de uiterste tijd om in te checken, de geplande tijden van tussenstops, aansluitingen en aankomst.

Artikel 5 De prijs

5.1
Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst kunnen de prijzen alleen worden verhoogd indien de overeenkomst daar uitdrukkelijk in voorziet. In dat geval wordt in de pakketreisovereenkomst aangegeven hoe de prijsherziening wordt berekend.
Prijsverhogingen zijn alleen toegestaan als rechtstreeks gevolg van veranderingen in:
1- de prijs van passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen, of
2- de hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden, of
3- de wisselkoersen die voor de pakketreis van belang zijn.
Indien een prijsverhoging wordt voorzien heeft de reiziger recht op een prijsvermindering bij een daling van de hierboven opgesomde kosten.
5.2
Indien de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de overeenkomst opzeggen zonder opzeggingsvergoeding.
5.3
Een prijsverhoging is alleen mogelijk indien de organisator de reiziger uiterlijk twintig dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, hiervan in kennis stelt, met opgave van een motivering voor die prijsverhoging en een berekening.
5.4
In geval van een prijsvermindering heeft de organisator het recht de administratieve kosten af te trekken van de aan de reiziger verschuldigde terugbetaling. Indien de reiziger hierom verzoekt staaft de organisator die kosten.

Artikel 6 Betaling van de reissom

6.1
Behalve anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij het afsluiten van de pakketreisovereenkomst als voorschot een gedeelte van de totale reissom zoals in de bijzondere voorwaarden bepaald.
6.2
Behalve indien in de pakketreisovereenkomst anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum.
6.3
Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de organisator en/of doorverkoper het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.

Artikel 7 Overdraagbaarheid van de pakketreisovereenkomst

7.1
De reiziger kan de pakketreisovereenkomst overdragen aan een persoon die voldoet aan alle voorwaarden die voor die overeenkomst gelden op voorwaarde dat hij:
1- de organisator en eventueel de doorverkoper zo snel mogelijk en uiterlijk 7 dagen voor het begin van de pakketreis via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf, op de hoogte stelt, en
2- de eventuele bijkomende kosten draagt die voortvloeien uit de overdracht.
7.2
Degene die de pakketreis overdraagt en degene die de overeenkomst overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag en voor eventuele bijkomende vergoedingen die voortvloeien uit de overdracht. De organisator stelt degene die de overeenkomst overdraagt in kennis van de kosten van de overdracht.

Artikel 8 Andere wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de organisator en/of de doorverkoper die daarop kan ingaan alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 9 Wijziging door de organisator voor de afreis

9.1
De organisator kan de bepalingen van de pakketreisovereenkomst, met uitzondering van prijswijzigingen vóór het begin van de pakketreis niet eenzijdig veranderen, tenzij:
1- de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, en
2- het om een onbeduidende verandering gaat, en
3- de organisator de reiziger daarvan via een duurzame gegevensdrager, zoals bv. een mail, een papieren document of een pdf in kennis stelt.
9.2
Indien, vòòr het begin van de reis, de organisator zich genoodzaakt ziet een van de voornaamste kenmerken van de reisdiensten ingrijpend te wijzigen of niet aan de bevestigde bijzondere wensen van de reiziger tegemoet kan komen, of voorstelt de prijs van de pakketreis met meer dan 8 % te verhogen, dient de organisator de reiziger hiervan in te lichten en hem op de hoogte te brengen:
1- van de voorgestelde wijzigingen en het effect ervan op de prijs van de pakketreis;
2- van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder kosten, tenzij hij de voorgestelde wijzigingen aanvaardt;
3- van de termijn waarbinnen hij de organisator in kennis moet stellen van zijn besluit;
4- van het feit dat indien hij de voorgestelde wijziging binnen de opgegeven termijn niet uitdrukkelijk aanvaardt, de overeenkomst automatisch beëindigd wordt, en
5- in voorkomend geval, van de voorgestelde vervangende pakketreis en de prijs ervan.
9.3
Wanneer de wijzigingen van de pakketreisovereenkomst of de vervangende pakketreis tot gevolg hebben dat de kwaliteit of de kosten van de pakketreis verminderen, heeft de reiziger recht op een passende prijsvermindering.
9.4
Indien de pakketreisovereenkomst op grond van artikel 9.2 wordt opgezegd en de reiziger geen vervangende pakketreis aanvaardt, betaalt de organisator alle betaalde bedragen uiterlijk veertien dagen nadat de overeenkomst is opgezegd, aan de reiziger terug.

Artikel 10 Opzegging door de organisator voor afreis

10.1
De organisator kan de pakketreisovereenkomst opzeggen:
1- indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de reiziger door de organisator van de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk:
a) twintig dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van meer dan zes dagen;
b) zeven dagen vóór het begin van de pakketreis bij reizen van twee à zes dagen;
c) 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan twee dagen duren, of
2- indien hij de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en hij de reiziger er vóór het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd.
10.2
In deze gevallen betaalt de organisator aan de reiziger alle bedragen die hij voor de pakketreis heeft ontvangen, terug zonder een bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 11 Opzegging door de reiziger

11.1
De reiziger kan te allen tijde de pakketreisovereenkomst opzeggen vóór het begin van de pakketreis. Bij opzegging kan de reiziger worden verplicht tot betaling van een opzegvergoeding aan de organisator.
In de pakketreisovereenkomst kunnen gestandardiseerde opzegvergoedingen worden bepaald op basis van het tijdstip van de opzegging vóór het begin van de pakketreis en de verwachte kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.
Indien er geen gestandardiseerde opzegvergoedingen zijn vastgesteld, stemt het bedrag van de opzegvergoeding overeen met de prijs van de pakketreis verminderd met de kostenbesparingen en inkomsten uit alternatief gebruik van de reisdiensten.
11.2
De reiziger heeft echter, indien zich op de plaats van bestemming onver-mijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen die aanzienlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van de pakketreis of die aanzienlijke gevolgen hebben voor het passagiersvervoer van de reizigers naar de plaats van be-stemming, het recht de pakketreisovereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding op te zeggen. In geval van opzegging van de pakketreisovereenkomst op grond van dit artikel heeft de reiziger recht op een volledige terugbetaling van alle voor de pakketreis betaalde bedragen, maar kan hij geen aanspraak maken op een bijkomende schadevergoeding.
11.3
De organisator betaalt uiterlijk binnen veertien dagen alle bedragen terug die door of namens de reiziger zijn betaald, verminderd met de opzegvergoeding.

Artikel 12 Non–conformiteit tijdens de reis

12.1
De reiziger stelt de organisator zonder vertraging in kennis van een eventuele non-conformiteit die hij tijdens de uitvoering van een in de pakketreisovereenkomst opgenomen reisdienst heeft vastgesteld.
12.2
Indien een van de reisdiensten niet conform de pakketreisovereenkomst wordt uitgevoerd, verhelpt de organisator aan die non-conformiteit, tenzij dat:
1- onmogelijk is, of
2- onevenredig hoge kosten met zich brengt, rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de desbetreffende reisdiensten.
Indien de organisator de non-conformiteit niet verhelpt, heeft de reiziger recht op een prijsvermindering of een schadevergoeding overeenkomstig artikel 15.
12.3
Indien de organisator de non-conformiteit niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn verhelpt, heeft de reiziger de mogelijkheid dit zelf te doen en om terugbetaling van de nodige uitgaven te verzoeken. Het is niet nodig dat de reiziger een termijn bepaalt indien de organisator weigert de non- conformiteit te verhelpen, of indien een onmiddellijke oplossing is vereist.
12.4
Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden verricht, biedt de organisator, zonder bijkomende kosten voor de reiziger, andere arrangementen aan van, indien mogelijk, gelijkwaardige of hogere kwaliteit.
Indien de andere voorgestelde arrangementen leiden tot een pakketreis van lagere kwaliteit, kent de organisator aan de reiziger een passende prijsvermindering toe.
De reiziger kan de andere voorgestelde arrangementen slechts afwijzen indien zij niet vergelijkbaar zijn met hetgeen in de pakketreisovereenkomst is afgesproken, of indien de toegekende prijsvermindering ontoereikend is.
12.5
Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de pakketreis en de organisator deze niet binnen een door de reiziger bepaalde redelijke termijn heeft verholpen, kan de reiziger de pakketreiso-vereenkomst zonder betaling van een opzegvergoeding opzeggen en, in voorkomend geval, om een prijsvermindering en/of een schadevergoeding verzoeken. Indien de pakketreis passagiersvervoer omvat voorziet de organisator ook in repatriëring van de reiziger.
Indien er geen andere arrangementen kunnen worden voorgesteld of de reiziger de andere voorgestelde arrangementen verwerpt, heeft de reiziger, in voorkomend geval, ook zonder opzegging van de pakketreisovereenkomst, recht op prijsvermindering en/ of schadevergoeding.
12.6
Indien er, als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, niet kan worden gezorgd voor de terugkeer van de reiziger zoals afgesproken in de pakketreisovereenkomst, draagt de organisator de kosten van de nodige accommodatie, voor ten hoogste drie overnachtingen per reiziger.
12.7
De beperking van de kosten zoals bedoeld in 12.6 is niet van toepassing op personen met beperkte mobiliteit, op personen die hen begeleiden, op zwangere vrouwen, op alleenreizende minderjarigen en op personen die specifieke medische bijstand behoeven, mits de organisator ten minste 48 uur voor het begin van de pakketreis in kennis is gesteld van hun bijzondere behoeften.
12.8
De organisator mag zich niet beroepen op onvermijdbare en buitengewone omstandigheden om aansprakelijkheid te beperken indien de betrokken vervoerder zich daarop krachtens het toepasselijke recht van de Unie niet kan beroepen.
12.9
De reiziger kan berichten, verzoeken of klachten in verband met de uitvoering van de pakketreis rechtstreeks richten tot de doorverkoper bij wie hij de pakketreis heeft gekocht. De doorverkoper geeft deze berichten, verzoeken of klachten zonder vertraging aan de organisator door.

Artikel 13 Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de organisator en of doorverkoper, hun aangestelden en/of vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid van de organisator en de professioneel

14.1
De organisator is aansprakelijk voor de uitvoering van de reisdiensten die in de pakketreisovereenkomst zijn begrepen, ongeacht of deze diensten door de organisator of door andere reisdienstverleners worden verricht.
14.2
Ingeval de organisator buiten de Europese Economische Ruimte is gevestigd gelden voor de doorverkoper die in een lidstaat is gevestigd de verplichting-en voor organisatoren, tenzij de doorverkoper bewijst dat de organisator aan de door de wet van 21 november 2017 voorgeschreven voorwaarden voldoet.

Artikel 15 Prijsvermindering en schadevergoeding

15.1
De reiziger heeft recht op een passende prijsvermindering voor iedere periode waarin er sprake was van non-conformiteit van de verleende diensten, tenzij de organisator bewijst dat de non-conformiteit aan de reiziger te wijten is.
15.2
De reiziger heeft recht op passende schadevergoeding van de organisator voor alle schade die hij oploopt als gevolg van non-conformiteit. De schadevergoeding wordt zonder vertraging uitbetaald.
15.3
De reiziger heeft geen recht op schadevergoeding, indien de organisator aantoont dat de non-conformiteit te wijten is aan:
1- de reiziger;
2- een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst begrepen reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen, of
3- onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

Artikel 16 Verplichting tot bijstand

16.1
De organisator biedt zonder vertraging passende bijstand aan de reiziger die in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door:
1- nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand;
2- de reiziger te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van andere reisarrangementen.
16.2
Indien de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid van de reiziger, kan de organisator voor deze bijstand een vergoeding vragen. Die vergoeding bedraagt in geen geval meer dan de werkelijke kosten gedragen door de organisator.

Artikel 17 Klachtenregeling

17.1
Indien de reiziger een klacht heeft vóór de afreis moet hij deze zo snel mogelijk schriftelijk op een bewijskrachtige manier melden bij de organisator of de doorverkoper.
17.2
Klachten tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich – in deze volgorde - wenden tot de vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de doorverkoper of rechtstreeks tot de doorverkoper, of ten slotte rechtstreeks tot de reisorganisator.
17.3
Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij na het einde van de reisovereenkomst zonder vertraging, uiterlijk 15 dagen na het einde van de pakketreisovereenkomst bij de organisator of de doorverkoper een schriftelijke klacht indienen op een bewijskrachtige manier.

Artikel 18 Geschillen en betwistingen

18.1
Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.
18.2
Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen(Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen: telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) ; fax: 02 277 91 00 City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be) vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.
18.3
Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen.
18.4
Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpar-tijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.
18.5
Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.
18.6
Voor de geschillen die niet in den minne kunnen geregeld worden zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

BIJZONDERE VOORWAARDEN

1. ONKOSTEN DOOR DE REIZIGER TE BETALEN IN GEVAL VAN WIJZIGING OF ANNULATIE

A Administratiekosten voor wijzigingen zoals het wijzigen van de vertrekdatum (pre-extensie), de retourdatum (extensie) van de geboekte reis, zie kolom A, bedrag te betalen per persoon.
B Annuleringskosten en naamsverandering, zie kolom B, bedrag te betalen per persoon.


A

B

- Tot 126 dagen vóór vertrek

150 EUR

300 EUR

- Tussen 125 en 66 dagen vóór vertrek

30%

30%

- Tussen 65 en 46 dagen vóór vertrek

50%

50%

- Tussen 45 en 34 dagen vóór vertrek

75%

75%

- Van 33 dagen tot afwezigheid bij vertrek

100%

100%


In het geval:
- wijzigingen of annulering vóór afreis een prijsverhoging voor een medereiziger of voor de medereizigers met zich meebrengen, of hun reis onmogelijk zou maken
- van betaalde voorschotten of specifieke diensten zoals cruises, inkomtiketten kan de kostenvergoeding hoger dan de hierboven vermelde bedragen en tot 100% van het reisbedrag oplopen.
De hierboven vermelde onkosten dienen altijd betaald te worden, zelfs indien de wijziging of de annulering te wijten is aan toeval of een geval van overmacht. Wijzigingen worden enkel in de mate van het mogelijke aanvaard. Annuleringen moeten schriftelijk worden bevestigd en ontvangen worden tijdens de openingsuren (minstens 1 uur vóór sluiting).
De verzekeringspremie is altijd verschuldigd

2. PRIJSBEREKENlNG

Onze prijzen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing, kunnen worden herzien zoals voorzien in het Art 5.1, 1°, 2° en 3°, behoudens datum van tarieven en wisselkoersen anders vermeld onder elk specifiek programma. De verschuldigde heffingen en belastingen zijn bepaald volgens de gekende aanslagvoeten op datum van 24/06/2019, behoudens anders vermeld onder elk specifiek programma. Alle Btw-wijzigingen op het moment van de saldofactuur worden doorgerekend. Uitgenomen anders vermeld, zijn onze groepsprijzen (met begeleider) berekend voor een minimum van 15 betalende passagiers + gids voor vliegtuigreizen, 20 + gids voor autocarreizen. Mits meerprijs “kleine groep” garanderen we de afreis. De prijzen en voorwaarden in de reisbrochure vervangen alle prijzen en voorwaarden in de voorgaande brochures en folders.
-De blauwe overzichtsfolder 2020 heeft als publicatiedatum 20/12/2019.

3. TOT STANDKOMING VAN HET CONTRACT EN BETALING

1. Bij het reserveren/boeken van de reis zijn de doorverkoper of reisorganisator ertoe gehouden een inschrijvingsformulier/bestelbon aan de reiziger te overhandigen.
2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet via de namens de reisorganisator optredende doorverkoper, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.
Wijkt de inhoud van het inschrijvingsformulier/bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 15 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen. De reservatie/boeking van de reiziger via het inschrijvingsformulier/bestelbon is dus onmiddellijk bindend voor de klant en dit zelfs zonder onmiddellijke ontvangst van de reisbevestiging van de reisorganisator tot uiterlijk 15 dagen na ondertekening van het inschrijvingsformulier/bestelbon.
Zowel bij reservatie in aanwezigheid van partijen, als reservatie via een techniek van verkoop op afstand bevestigt de reiziger dat hij wenst dat ICTAM Reizen onmiddellijk het nodige doet voor reservatie van de betrokken diensten (vlucht(en), hotel(s), excursies, etcetera) en aldus geen gebruik kan maken van enig verzakingsrecht.

Bij reisbevestiging wordt, tenzij anders vermeld in het aanbod, een voorschot van 30% van de reis aangerekend. De saldofactuur wordt ten laatste 30 dagen voor afreis verstuurd.
Alle facturen dienen bij ontvangst baar of per overschrijving betaald te worden.
Voor onze groepsreizen kan betaling met kredietkaart met MasterCard en Visa.
Zo de kredietkaartmaatschappij een hoger voorschot eist dient u ons dit bij inschrijving te melden en wordt de voorschotfactuur aangepast en verhoogd met 50 EUR dossierkost. Voor wijziging na facturatie zie onder 1.
Bij niet betaling ten laatste 20 dagen vóór afreis is vanaf datum van ingebrekestelling van rechtswege een nalatig-heidinterest van 7% per jaar en een forfaitaire som van 150 EUR verschuldigd en is het contract uitdrukkelijk ontbonden

4. PROGRAMMA’S

Naargelang de omstandigheden, in het belang van de reizigers of om de producten te verbeteren, behoudt de reisorganisator zich het recht voor zonder voorafgaand bericht elementen uit het programma (zoals excursies, hotels, verblijfplaatsen, vluchtschema's, de volgorde van het programma en de bezoeken) te wijzigen. Zolang deze wijziging niet van doorslaggevend belang is voor de rondreis en geen waardevermindering meebrengt, heeft de reiziger geen recht op terugbetaling.

5. KAMERS

Reizigers die zich alleen inschrijven, betalen in principe het single supplement. Zo zij echter de kamer met een medereiziger willen delen, zullen wij al het mogelijke doen om hen een kamergeno(o)t(e) te vinden. Indien dit hen niet bevestigd werd op ten laatste 31 dagen vóór afreis, wordt hen het single supplement gefactureerd. Triple kamers zijn tweepersoonskamer met bijkomend bed.

6. UURREGELINGEN

De uren die op uurrooster, programma’s. ticket of ergens anders vermeld werden, zijn indicatief. De vluchturen in de brochure vermeld of tijdens de reservatie medegedeeld zijn eveneens ter informatie bedoeld, alleen de uurregeling opgegeven op de reisdocumenten of in de laatste inlichtingen is van toepassing. Indien er uurwijzigingen plaats hebben NA uitgifte van de reisdocumenten, wordt de reiziger hiervan op de hoogte gebracht. Enkel het laatste uurrooster is van toepassing. Wanneer de vlucht met 30 minuten of minder vervroegd wordt, zal de reiziger niet op voorhand worden verwittigd, daar hij steeds minimum 120 minuten voor het uur van vertrek op de lucht-haven moet zijn. Mocht de reiziger deze verplichting niet naleven, dan kan hij in geen geval een aanvraag tot schadevergoeding indienen, welke ook de redenen van zijn nalatigheid moge zijn.
Schade en nadeel opgelopen door vertraging en opschorten van lijnvluchten zijn ten laste van de luchtvaartmaatschappijen en geregeld door de toepasselijke conventies en Europese richtlijnen

7. BAGAGE

Bij verlies of beschadiging van bagage tijdens een vliegtuigreis dient de reiziger onmiddellijk bij aankomst op de luchthaven bij de dienst «Lost properties» een document (Property Irregularity Report) te laten opmaken. Onze begeleider/ reisleider zal u hierbij behulpzaam zijn. Elke reiziger mag een reiskoffer meenemen van redelijke omvang. Gelieve het label dat wij u voor de reis sturen, aan het handvat van uw reiskoffer te hechten. Schrijf er uw naam en adres op. ICTAM is in geen geval verantwoordelijk voor verlies van of schade aan uw bagage.
Het is streng verboden deviezen of voorwerpen die bij de douane moeten worden aangegeven, over de grenzen te smokkelen. In geval van overtreding wijst ICTAM alle verantwoordelijkheid af.

8. WAARDEVOLLE VOORWERPEN

De reisorganisator stelt zich nooit aansprakelijk voor eventuele schade (van welke aard ook) toegebracht aan waardevolle voorwerpen zoals camera, fototoestel, juwelen, toebehorend aan de reiziger. Het is ten stelligste aan te bevelen dat de reiziger een verzekering afsluit die deze voorwerpen voor hun exacte waarde verzekert.

9. NIET INBEGREPEN IN DE PRIJZEN

Tenzij anders vermeld: de dranken - persoonlijke uitgaven - de kosten voor paspoort en gebeurlijke visa - vergoedingen en fooien - de inschepingtaksen in het buitenland die niet inbegrepen zijn in het ticket - de vrije uitstappen - de bijstand - en bagageverzekering, zonder dat deze lijst exhaustief is.

10. BETWISTINGEN

Bij procedure voor rechtbank zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

11. ALGEMENE EN PRAKTISCHE INFO :

ALGEMEEN

-Ondernemingsnr. 406.023.984 - Btw nr. BE0406.023.984 - Rpr Brussel.
-Professionele aansprakelijkheid verzekerd door Amlin, E.Jacqmainlaan 153, 1000 Brussel.
-Verzekerd tegen insolvabiliteit bij Garantiefonds Reizen, Metrologielaan 8, 1130 Brussel.
-Vergund als reisbureau onder het nr. A1198 door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
-Overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 september 2012 houdende het statuut van de reisagentschappen en zijn voorwaarden worden onze beroepsverbintenissen gewaarborgd door een borgtocht ter waarde van 25.000 euro. Deze borgtocht kan enkel worden aangewend op versturen van een aangetekende zending van een aanmaning aan de schuldenaar en van een afschrift van deze aanmaning aan de Directeur-generaal van het Bestuur Economie en Werkgelegenheid bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Kruidtuinlaan 20 te 1035 Brussel.
-De algemene voorwaarden van de aangeboden reisverzekeringen bij het reisaanbod zijn bij inschrijving beschikbaar en bij intekening voor gelezen en akkoord verklaard door de reiziger.
-Onze algemene en bijzondere voorwaarden zijn een onlosmakelijk onderdeel van elk reisaanbod, elke inschrijving en elke factuur.
-De pakketreisovereenkomst of bevestiging ervan bevat de volledige inhoud van de overeenkomst, namelijk het aanbod, het informatieformulier voor pakketreisovereenkomsten, de algemene en bijzondere voorwaarden, de gebeurlijke algemene voorwaarden van de aangeboden reisverzekeringen bij het aanbod, het inschrijvingsformulier, de reisbevestiging en de informatiefiche onderdeel van de reisbevestiging.
-Zowel bij reservatie in aanwezigheid van partijen, als reservatie via een techniek van verkoop op afstand bevestigt de reiziger dat hij wenst dat ICTAM Reizen onmiddellijk het nodige doet voor reservatie van de betrokken diensten (vlucht(en), hotel(s), excursies, etcetera) en aldus geen gebruik kan maken van enig verzakingsrecht.
-Wij informeren u over het bestaan van een lijst van luchtvaartmaatschappijen die binnen de EU een exploitatieverbod opgelegd kregen (EC 211/2005). Deze communautaire lijst kan geconsulteerd worden op https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban.en.

PLAATS EN UUR VAN AFREIS VAN ONZE AUTOCARS

Behoudens anders vermeld : om 7u45, Loksumstraat, dicht bij het Centraal Station.
Terugkeer van onze autocar: zelfde plaats. Aangeduid uur is ter info en bij benadering.
De plaatsen worden voor afreis aangeduid en dagelijks wordt van rij gewisseld.

PARKING

In de straat parking van 900 plaatsen.

OPENINGSUREN

M is open van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u30 behalve op : 01 januari - 13 april - 01, 21 mei - 01 juni - 20, 21 juli - 15 augustus - 01, 11 november - 24, 25 december (feestdagen en recuperatiedagen 2020).
Buiten de openingsuren, op zaterdag, zon- en feestdagen (zie hierboven) kan er altijd bericht achtergelaten op het antwoordapparaat: 00/32/2/548 98 98, onze fax: 00/32/2/511 12 98. Noodnummer : 0473/99 34 55.
Wij liggen op 150m. van het Brussel Centraal Station.

12. BELANGRIJK

Uw inschrijving via onze website is juridisch evenwaardig aan het ondertekend inschrijvingsformulier. Uw deelname aan een Ictam-reis houdt in dat u akkoord gaat met alle voorwaarden en richtlijnen van ICTAM, en tevens dat u een normale gezondheid en sociale instelling heeft die het normaal verloop van een groepsreis mogelijk maakt. Onze groepsreizen zijn niet geschikt voor reizigers met een beperkte mobiliteit.
Lic. A1198

Bergstraat 52
1000 Brussel
tel : 00-32-2-548 98 98
fax : 00-32-2-511 12 98
e-mail : info@ictam.com
verg. A1198