.
Simplest jQuery Slideshow
FRBeste reispartner,

Onze ongeëvenaarde lange ervaring en professionele expertise werden als onderscheidende eigenschappen buiten spel gezet door de wettelijke restricties en ongeziene economisch-juridische gevolgen van deze covid-19 ‘perfecte storm’, waarvan het einde nog steeds niet in zicht is.

ICTAM de onderneming

Na de krimp van de omzet met bijna 90% in 2020, zonder enige inkomsten, en onze (eindige) reserves intussen dagelijks opbrandend, beslisten we sinds 18 november 2020 tot de ontbinding en vereffening van deze onderneming, om alle belanghebbenden met opgeheven hoofd uit het resterend vermogen te kunnen betalen wat hun toekomt. Daartoe werden, met de professionele bezorgdheid die u van ons onder alle omstandigheden gewoon bent, alle overblijvende contracten ontbonden, verbrekingsvergoedingen betaald, opkuis en verhuiskosten voorzien, documenten conform de wet op de privé vernietigd en wettelijke archieven opgeslagen. Zo krijgen de klanten, die reeds volledig terugbetaald zijn (inclusief de wettelijke corona-tegoedbonnen), de leveranciers, de staat en de medewerkers, wat hen wettelijk toekomt, ondanks deze ongeziene crisis.

ICTAM het reisproduct

Er komt dus geen aanbod van groepsreizen of andere reisdiensten voor 2021. De aandeelhouders, die de naam en kennis van ICTAM na vereffening toekomt, zullen zich beraden over de mogelijkheid om dit rijke ICTAM-reisorganisatieproduct in de toekomst terug te verankeren in een derde partneronderneming of in een nog nieuw op te richten juridische structuur. Wij nodigen u uit de website van het product ICTAM (www.ictam.com) in het oog te houden voor toekomstige berichtgeving en informatie.

Wij wensen jullie allen, zeer uitdrukkelijk, in naam van de NV ICTAM REIZEN in vereffening, te danken voor jullie jarenlange vertrouwen en gewaardeerde bijdrage tot het unieke wat ICTAM betekende voor veel meer mensen dan men op het eerste zicht zou denken. Hierbij waren wij dankbaar de spil en een thuis voor een wereldwijde reizende gemeenschap van vele cultuur minnende groepsreizigers, missionarissen, paters, zusters, priesters, ontwikkelingssamenwerkers, honderden lokale agenten en gidsen, hoteliers, restaurateurs, musea en sites, autocarbedrijven, luchtvaartmaatschappijen en collega’s, ondersteunende leveranciers, bezielde reisleiders en gidsen, oud-medewerkers, familie en sympathisanten. Als de huidig laatste erfgenamen van de motor van een meer dan honderdjarige keten aan menselijke interactie via de passie voor het reizen, hebben we samen het voorrecht gehad om vele mensen te verrijken met mensen. Wij wensen jullie het beste op jullie verdere reis- en andere wegen. Dat deze vooral voorzien blijven van verrijkende menselijke ervaringen.

Tot gauw,

Joris en Pieter Vyncke
In naam van het gehele ICTAM-team

& namens de Vereffenaars van ICTAM REIZEN NV in vereffening.
Brussel, eind december 2020


Om de vereffenaars van de onderneming VOYAGES ICTAM REIZEN N.V. in vereffening te bereiken tijdens de periode van de vereffening :

Hoewel alle klanten- en leverancierscontracten betreffende onze activiteit als reisorganisatie reeds in goede orde geannuleerd zijn en de verbrekingskosten en klantenterugbetalingen reeds volledig uitgevoerd zijn nog voor de ontbinding van de onderneming VOYAGES ICTAM REIZEN NV in vereffening sinds 18 november 2020, is er nog een mogelijkheid om de vereffenaars van de onderneming VOYAGES ICTAM REIZEN NV in vereffening te bereiken, enkel via e-mail (info@ictam.com), gedurende de periode van vereffening en enkel betreffende de vereffening.
Na het sluiten van de vereffening in goede orde bij de ondernemingsrechtbank, zullen er geen antwoorden meer gegeven worden in naam van VOYAGES ICTAM REIZEN NV in vereffening.


Terugbetaling van de tegoedbon als gevolg van de coronacrisis, uitgegeven tussen 20 maart en 19 juni 2020, gereglementeerd door de ministeriële besluiten van 19 maart en 3 april 2020 betreffende de terugbetaling van opgezegde pakketreizen.

Er komt geen aanbod van pakketreizen of andere reisdiensten in 2021. De klanten, die een tegoedbon als gevolg van de coronacrisis ontvingen bij de annulering van hun gereserveerde pakketreis door overmacht, zijn het totale bedrag teruggestort op initiatief van de onderneming VOYAGES ICTAM REIZEN NV in vereffening in de maand oktober 2020. Zo werden alle klanten hun rechtmatig aandeel volledig terugbetaald.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxDear travel partner,

Our unsurpassed long experience and professional expertise were neutralized as distinctive capacities by the legal restrictions and economical and legal consequences of the unseen covid-19 ‘perfect storm’, of which the end is nowhere near.

ICTAM the company

After a drop of the turn over by almost 90% in 2020, without any revenues, burning up our (limited) reserves every day, we decided upon the dissolution and shareholder initiated liquidation of the company since November 18th 2020. In doing so we guaranteed our ability to reimburse and pay out all concerned stakeholders from what remained of the capital, leaving nobody behind while confronted with this final crisis.

With this in mind and professional until the end, we canceled all remaining contracts, paid cancelation costs, provisioned moving out costs, document destruction costs in accordance with the laws on private data and archive costs for documents that are legally to be retained. Thereby the clients, all already fully reimbursed (including the legal covid-19 vouchers), the suppliers, the state and our employees received their lawful share, in spite of the unseen crisis.

ICTAM the product

As a consequence, ICTAM will not offer any package tours or travel services for 2021. The shareholders, to whom the name and knowledge of ICTAM is entitled after the liquidation, will take under consideration the possibility of re-rooting the richness of the ICTAM product of tour operating with a third enterprise party or within a legal structure yet to be created in the future. Therefore and for further information we invite you to keep an eye on the internet site of the ICTAM product (www.ictam.com).

We would like to thank you explicitly, in the name of ICTAM TRAVEL in liquidation, for your esteemed partnership and trust since many years as well as your contribution to the unicity ICTAM represented for far more people than meets the eye at first glance. We were a grateful house that was relied upon at the center of a worldwide traveling community of many cultural group travelers, missionaries, reverend fathers, sisters and priests, humanitarian aid workers, hundreds of local agents and guides, hotel and restaurant operators, museums and sites, coach operators, airline companies and colleagues, support suppliers, inspired tour leaders and guides, former collaborators, family and sympathizers. As the actual last heirs of the motor of a chain of human interactions for more than one hundred years through the passion of travel, we had the privilege of enriching many people with people. We wish you the very best on your future itineraries. That they are never devoid of enriching human experiences.

See you soon, Joris and Pieter Vyncke

In the name of the whole ICTAM team
& on behalf of the liquidators of VOYAGES ICTAM REIZEN in liquidation


Bergstraat 52
1000 Brussel
tel : 00-32-2-548 98 98
fax : 00-32-2-511 12 98
e-mail : info@ictam.com
verg. A1198