.
Simplest jQuery Slideshow

ALGEMENE REISVOORWAARDEN

1.Toepassingsgebied
2.Promotie en aanbod

3.Informatie vanwege de reisorganisator

4.Informatie vanwege de reiziger

5.Totstandkomen van het contract

6.Prijs van de reis

7.Betaling

8.Overdraagbaarheid van de boeking

9.Andere wijzigingen door de reiziger

10.Wijziging door de reisorganisator

11.Verbreking door de reisorganisator

12.Niet-uitvoering van de reis

13.Verbreking door de reiziger

14.Aansprakelijkheid van de reisorganisator

15.Aansprakelijkheid van de reiziger

16.Klachtenregeling
17.Geschillen en betwistingen


BIJZONDERE VOORWAARDEN

Onkosten door de reiziger te betalen

Prijsberekening

Betaling

Programma's

Kamers

Uurregelingen

Bagage

Waardevolle voorwerpen

Niet inbegrepen in de prijzen

Betwistingen

Plaats en uur van afreis

Parking

Openingsuren


_____________________________________
Informatie in overeenstemming met de verordening (EG) nr. 2111/2005 over de “communautaire lijst” van luchtvaart-maatschappijen.

ALGEMENE REISVOORWAARDEN

Artikel 1 : Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de Belgische wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling.

Artikel 2 : Promotie

1. De gegevens in de reisbrochure binden de reis-organisator of de reisbemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, tenzij:
a) wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht; de brochure moet daarvan uitdrukkelijk melding maken;
b) er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract.
2. De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kan voor bepaalde of onbepaalde duur het geheel of een gedeelte van zijn reispromotie schrappen.

Artikel 3 : Informatie vanwege de reisorganisator en/of    reisbemiddelaar

De reisorganisator en / of reisbemiddelaar zijn verplicht:
1. vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reizigers schriftelijk mede te delen:
a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op gebied van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten in orde zouden kunnen brengen. Reizigers van niet- Belgische nationaliteit moeten bij de betrokken ambassade(s) of consulaat(aten) informeren welke administratieve formaliteiten zij moeten vervullen;
b) informatie over het aangaan en de inhoud van een annulering- en/of bijstandsverzekering;
c) de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de contracten.
2. ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken:
a) dienstregelingen en tussenstops en aanslui-
tingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats;
b) naam, adres, telefoon-, faxnummer en/of e-mail adres van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reis-organisator.
c) Voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is.
De hierboven vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract.

Artikel 4 : Informatie vanwege de reiziger

De reiziger moet de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het goede verloop van de reis.
Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5 : Totstandkomen van het contract

1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of -organisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet.
2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet via de namens de reis-organisator optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.
Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

Artikel 6 : De prijs

1. De in het contract overeengekomen prijs kan niet worden herzien, tenzij dit uitdrukkelijk in het contract is voorzien samen met de precieze berekeningswijze ervan, en voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in :
a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of
c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen.
Er moet dan wel aan de voorwaarde worden voldaan dat bedoelde wijzigingen ook aanleiding zullen geven tot een verlaging van de prijs.
2. De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd binnen de 20 kalenderdagen die de dag van het vertrek voorafgaan.
3. Zo de verhoging 10 % van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reis-organisator heeft betaald.

Artikel 7 : Betaling van de reissom

1. Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon, als voorschot, een gedeelte van de globale of totale reissom zoals in de bijzondere reisvoorwaarden bepaald.
2. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de reisorganisator en/of reisbemiddelaar het recht hebben de overeen-komst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.
3. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden.

Artikel 8 : Overdraagbaarheid van de boeking

1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig vóór het vertrek de reis-organisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen.
2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totale prijs van de reis en de kosten van de overdracht.

Artikel 9 : Andere wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de -bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 10 : Wijziging door de reisorganisator vòòr de afreis

1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijk-heid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt.
2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen.
3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.
4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.

Artikel 11 : Verbreking door de reisorganisator vóór afreis

1. Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:
1) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen.
2) ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.
2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij:
a) de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht;
b) de annulering het gevolg is van overmacht, waar-onder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandig-heden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 12 : Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis

1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reis-organisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.
2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil.
3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

Artikel 13 : Verbreking door de reiziger

De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en / of -bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden in de bijzondere voorwaarden of in het reisprogramma, maar mag ten hoogste eenmaal de prijs van de reis bedragen.

Artikel 14 : Aansprakelijkheid van de reisorganisator

1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hem zelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reis-organisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.
2. De reisorganisator is voor de daden van nalatig-heid van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aan-sprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.
3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het contract tot reisorganisatie inbegrepen dienst, wordt de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.
4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom.
5. De reisorganisator is aansprakelijk voor alle schade die de reiziger oploopt wegens de gehele of gedeeltelijke niet-naleving van zijn verplichtingen, tenzij, de tekortkomingen in de uitvoering van het contract toe te schrijven zijn aan de reiziger; de tekortkomingen, die niet te voorzien waren of niet konden worden vermeden, toe te schrijven zijn aan een derde die vreemd is aan de in het contract bedoelde prestaties; de tekortkomingen te wijten zijn aan overmacht; de tekortkomingen te wijten zijn aan een gebeurtenis die de reisorganisator zelfs met inachtneming van de grootste zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen. In deze gevallen, is de reisorganisator tijdens de uitvoering van het contract wel verplicht al het mogelijke te doen om de in moeilijkheden verkerende reiziger bijstand en hulp te verlenen. De reisorganisator kan in deze gevallen, in voorkomend geval, de door hem gemaakte kosten van bijstand ten laste leggen van de reiziger.
6. Voor het overige zijn de artikelen 18 en 19 van de wet van 16 februari 1994 van toepassing.

Artikel 15 : Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reis-organisator en/of -bemiddelaar, hun aangestelden en / of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

Artikel 16 : Klachtenregeling

1. Vóór de afreis:
Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet hij deze zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar en/of reisorganisator.
2. Tijdens de reis:
Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.
Daarvoor moet hij zich - in deze volgorde - wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of recht-streeks tot de reisbemiddelaar, of ten slotte rechtstreeks tot de reisorganisator.
3. Na de reis:
Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.

Artikel 17 : Geschillen en betwistingen

Voor de geschillen die niet in den minne kunnen geregeld worden zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.BIJZONDERE VOORWAARDEN

1. ONKOSTEN DOOR DE REIZIGER TE BETALEN IN GEVAL VAN WIJZIGING OF ANNULATIE


A Administratiekosten voor wijzigingen zoals het wijzigen van de vertrekdatum (pre-extensie), de retourdatum (extensie) van de geboekte reis, zie kolom A, bedrag te betalen per persoon.
B Annuleringskosten en naamsverandering, zie kolom B, bedrag te betalen per persoon.


A

B

- Tot 126 dagen vóór vertrek

150 EUR

300 EUR

- Tussen 125 en 66 dagen vóór vertrek

30%

30%

- Tussen 65 en 46 dagen vóór vertrek

50%

50%

- Tussen 45 en 34 dagen vóór vertrek

75%

75%

- Van 33 dagen tot afwezigheid bij vertrek

100%

100%

In het geval :
- wijzigingen of annulatie vóór afreis een prijsverhoging voor een medereiziger of voor de medereizigers met zich meebrengen, of hun reis onmogelijk zou maken
- van betaalde voorschotten of specifieke diensten zoals cruises, inkomtiketten kan de kostenvergoeding hoger dan de hierboven vermelde bedragen en tot 100% van het reisbedrag oplopen.
De hierboven vermelde onkosten dienen altijd betaald te worden, zelfs indien de wijziging of de annulatie te wijten is aan toeval of een geval van overmacht. Wijzigingen worden enkel in de mate van het mogelijke aanvaard. Annulaties moeten schriftelijk worden bevestigd en ontvangen worden tijdens de openingsuren (minstens 1 uur vóór sluiting).
De verzekeringspremie is altijd verschuldigd.

2. PRIJSBEREKENlNG

Onze prijzen kunnen worden herzien zoals voorzien in het Art 6, 2° en 3°, behoudens datum van tarieven en wisselkoersen anders vermeld onder elk specifiek programma. De verschuldigde heffingen en belastingen zijn bepaald volgens de gekende aanslagvoeten op datum van 2/10/2017, behoudens anders vermeld onder elk specifiek programma. Alle Btw-wijzigingen op het moment van de saldofactuur worden doorgerekend. Onze groepsprijzen (met begeleider) zijn berekend, uitgenomen anders vermeld, voor een minimum van 15 betalende passagiers + gids voor vliegtuigreizen, 20 + gids voor autocarreizen. Mits meerprijs "kleine groep" garanderen we de afreis. De prijzen en voorwaarden in de reisbrochure vervangen alle prijzen en voorwaarden in de voorgaande brochures en folders.
-De blauwe overzichtsfolder 2018 heeft als publicatiedatum 20/12/2017.

3. BETALING

Alle facturen dienen bij ontvangst baar of per overschrijving betaald te worden.
Voor onze groepsreizen kan betaling met kredietkaart met MasterCard en Visa.
Zo de kredietkaartmaatschappij een hoger voorschot eist dient u ons dit bij inschrijving te melden en wordt de voorschotfactuur aangepast en verhoogd met 50 EUR dossierkost. Voor wijziging na facturatie zie onder 1.
Bij niet betaling ten laatste 20 dagen vóór afreis is vanaf datum van ingebrekestelling van rechtswege een nalatig-heidinterest van 7% per jaar en een forfaitaire som van 150 EUR verschuldigd en is het contract uitdrukkelijk ontbonden.

4. PROGRAMMA'S

Naargelang de omstandigheden, in het belang van de reizigers of om de producten te verbeteren, behoudt de reisorganisator zich het recht voor zonder voorafgaand bericht elementen uit het programma (zoals excursies, hotels, verblijfplaatsen, de volgorde van het programma en de bezoeken) te wijzigen. Zolang deze wijziging niet van doorslaggevend belang is voor de rondreis en geen waardevermindering meebrengt, heeft de reiziger geen recht op terugbetaling.

5. KAMERS

Reizigers die zich alleen inschrijven, betalen in principe het single supplement. Zo zij echter de kamer met een medereiziger willen delen, zullen wij al het mogelijke doen om hen een kamergeno(o)t(e) te vinden. Indien dit hen niet bevestigd werd op ten laatste 31 dagen vóór afreis, wordt hen het single supplement gefactureerd. Triple kamers zijn tweepersoonskamer met bijkomend bed.

6. UURREGELINGEN

De uren die op uurrooster, programma’s. ticket of ergens anders vermeld werden, zijn indicatief. De vluchturen in de brochure vermeld of tijdens de reservatie medegedeeld zijn eveneens ter informatie bedoeld, alleen de uurregeling opgegeven op de reisdocumenten of in de laatste inlichtingen is van toepassing. Indien er uurwijzigingen plaats hebben NA uitgifte van de reisdocumenten, wordt de reiziger hiervan op de hoogte gebracht. Enkel het laatste uurrooster is van toepassing. Wanneer de vlucht met 30 minuten of minder vervroegd wordt, zal de reiziger niet op voorhand worden verwittigd, daar hij steeds minimum 120 minuten voor het uur van vertrek op de luchthaven moet zijn. Mocht de reiziger deze verplichting niet naleven, dan kan hij in geen geval een aanvraag tot schadevergoeding indienen, welke ook de redenen van zijn nalatigheid moge zijn.
Schade en nadeel opgelopen door vertraging en opschorten van lijnvluchten zijn ten laste van de luchtvaartmaatschappijen en geregeld door de toepasselijke conventies en Europese richtlijnen.

7. BAGAGE

Bij verlies of beschadiging van bagage tijdens een vliegtuigreis dient de reiziger onmiddellijk bij aankomst op de luchthaven bij de dienst «Lost properties» een document (Property Irregularity Report) te laten opmaken. Onze begeleider/ reisleider zal u hierbij behulpzaam zijn. Elke reiziger mag een reiskoffer meenemen van redelijke omvang. Gelieve het label dat wij u voor de reis sturen, aan het handvat van uw reiskoffer te hechten. Schrijf er uw naam en adres op. ICTAM is in geen geval verantwoordelijk voor verlies van of schade aan uw bagage.
Het is streng verboden deviezen of voorwerpen die bij de douane moeten worden aangegeven, over de grenzen te smokkelen. In geval van overtreding wijst ICTAM alle verantwoordelijkheid af.

8. WAARDEVOLLE VOORWERPEN

De reisorganisator stelt zich nooit aansprakelijk voor eventuele schade (van welke aard ook) toegebracht aan waardevolle voorwerpen zoals camera, fototoestel, juwelen, toebehorend aan de reiziger. Het is ten stelligste aan te bevelen dat de reiziger een verzekering afsluit die deze voorwerpen voor hun exacte waarde verzekert.

9. NIET INBEGREPEN IN DE PRIJZEN

Tenzij anders vermeld: de dranken - persoonlijke uitgaven - de kosten voor paspoort en gebeurlijke visa - vergoedingen en fooien - de inschepingtaksen in het buitenland die niet inbegrepen zijn in het ticket - de vrije uitstappen - de bijstand - en bagageverzekering, zonder dat deze lijst exhaustief is.

10. BETWISTINGEN

Bij procedure voor rechtbank zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

11. ALGEMENE EN PRAKTISCHE INFO

ALGEMEEN

-Ondernemingsnr. 406.023.984 - Btw nr. BE0406.023.984 - Rpr Brussel.
-Professionele aansprakelijkheid verzekerd door Amlin, E.Jacqmainlaan 153, 1000 Brussel.
-Verzekerd tegen insolvabiliteit bij Garantiefonds Reizen, Metrologielaan 8, 1130 Brussel.
-Vergund als reisbureau onder het nr. A1198 door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
-Overeenkomstig het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 september 2012 houdende het statuut van de reisagentschappen en zijn voorwaarden worden onze beroepsverbintenissen gewaarborgd door een borgtocht ter waarde van 25.000 euro. Deze borgtocht kan enkel worden aangewend op versturen van een aangetekende zending van een aanmaning aan de schuldenaar en van een afschrift van deze aanmaning aan de Directeur-generaal van het Bestuur Economie en Werkgelegenheid bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Kruidtuinlaan 20 te 1035 Brussel.
-De algemene voorwaarden van de aangeboden reisverzekeringen bij het reisaanbod via De Europese (Mapfre Assistance) zijn bij inschrijving beschikbaar en bij intekening voor gelezen en akkoord verklaard door de reiziger.
-Onze algemene en bijzondere voorwaarden zijn een onlosmakelijk onderdeel van elk reisaanbod, elke inschrijving en elke factuur.
-Zowel bij reservatie in aanwezigheid van partijen, als reservatie via een techniek van verkoop op afstand bevestigt de reiziger dat hij wenst dat ICTAM Reizen onmiddellijk het nodige doet voor reservatie van de betrokken diensten (vlucht(en), hotel(s), excursies, etcetera) en aldus geen gebruik kan maken van enig verzakingsrecht.
-Reisovereenkomsten (bestaande uit de gedateerde bestelbon en de gedateerde reisbevestiging) gesloten vóór 1 juli 2018 zijn en blijven onderworpen aan deze algemene (wet 16 feb 1994) en bijzondere voorwaarden zelfs wanneer de afreis van de reis nadien plaatsvindt.

PLAATS EN UUR VAN AFREIS VAN ONZE AUTOCARS

Behoudens anders vermeld : om 7u45, Loksumstraat, dicht bij het Centraal Station.
Terugkeer van onze autocar: zelfde plaats. Aangeduid uur is ter info en bij benadering.
De plaatsen worden voor afreis aangeduid en dagelijks wordt van rij gewisseld.

PARKING

In de straat parking van 900 plaatsen.

OPENINGSUREN

ICTAM is open van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u30 behalve op :
01 januari - 02 april - 01, 10, 21 mei - 15 augustus - 01, 02 november - 24, 25 december (feestdagen en recuperatiedagen 2018).
Buiten de openingsuren, op zaterdag, zon- en feestdagen (zie hierboven) kan er altijd bericht achtergelaten op het antwoordapparaat: 00/32/2/548 98 98, onze fax: 00/32/2/511 12 98. Noodnummer : 0473/99 34 55.
Wij liggen op 150m. van het Brussel Centraal Station.

12. BELANGRIJK

Uw inschrijving via onze website is juridisch evenwaardig aan het ondertekend inschrijvingsformulier.


_______________________________________________________________
Uw deelname aan een Ictam-reis houdt in dat u akkoord gaat met alle voorwaarden en richtlijnen van ICTAM, en tevens dat u een normale gezondheid en sociale instelling heeft die het normaal verloop van een groepsreis mogelijk maakt.


Lic. A1198

Bergstraat 52
1000 Brussel
tel : 00-32-2-548 98 98
fax : 00-32-2-511 12 98
e-mail : info@ictam.com
verg. A1198