.
Simplest jQuery Slideshow

PRIVACYVERKLARING


ICTAM REIZEN nv. verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij ICTAM REIZEN nv. op info@ictam.com

Verwerkingsdoeleinden

ICTAM REIZEN nv. verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).
De persoonsgegevens van klanten die ICTAM REIZEN nv. verzamelt en verwerkt komen uitsluitend uit gegevens die de klant ons zelf heeft verstrekt.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU Verordening 2016/679).

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met ICTAM nv. verbonden zijn of met enige andere partner van ICTAM nv.

Alsook met andere vennootschappen buiten de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met ICTAM nv verbonden zijn of met enige andere partner van ICTAM nv voor strikt noodzakelijke verwezenlijking van en gedurende een overeenkomst.

ICTAM REIZEN nv. garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende en in functie van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke, juridische en contractuele vereisten te voldoen. Voor doeleinden van direct marketing (zoals de mogelijkheid tot verzending van een jaarlijkse overzichtsbrochure) zullen de gegevens bewaard worden op basis van artikel 6.1.(f) en (a) tot de uitdrukkelijke terugtrekking door de klant van een of meerdere specifieke elementen van direct marketing.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@ictam.com.

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).Lic. A1198

Bergstraat 52
1000 Brussel
tel : 00-32-2-548 98 98
fax : 00-32-2-511 12 98
e-mail : info@ictam.com
verg. A1198